Het lijkt vanzelfsprekend dat je je splinternieuwe of verbouwde woning, eens je ze betrokken hebt, goed onderhoudt.
Wat echter enigszins over het hoofd gezien wordt, is dat de huidige graad van ingewikkeldheid van de bouwtechniek en de uitrustingssystemen vaak de pet van de leek te boven gaat. Het moderne bouwproces stopt niet nadat ontwerpers, samen met uitvoerders je droomwoning realiseerden, maar gaat door met een gewetensvol en bedachtzaam onderhoud van alle onderdelen, wat een comfortabele woonervaring op lange termijn garandeert.

Het in dit hoofdstuk beschreven onderhoudsschema kan vergeleken worden met het onderhoudsboekje van je wagen en kan je overdreven lijken, maar het geeft een goede indicatie van waar problemen kunnen optreden en hoe ze te voorkomen.
Je beslist natuurlijk zelf wat je er mee doet; of je je banden, bij wijze van spreken, vervangt na een klapband, dan wel of je hun slijtagegraad voortdurend in de gaten houdt en ze preventief vervangt.

Ingangen, stoepen en terrassen

Houd toegangswegen, stoepen en terrassen steeds goed beloopbaar en veilig.
Dit betekent dat je gevaarlijke takken en wortels verwijdert, in de winter sneeuw en ijs ruimt (wettelijk verplicht) en de algemene gezondheidstoestand van de toegangen rondom je huis in de gaten houdt.
Controleer jaarlijks de zich om je huis bevindende muren op loszittende voegen en/of muurafdekkingen en de diverse buitenleidingen.

Buitenverlichting, buitentoestellen en -meubilair

Geef alles jaarlijks een schoonmaakbeurt en controleer de dichtheid van lichtarmaturen. Kijk ook jaarlijks de bevestigingen en isolatie van buitenleidingen na.

Onderhoud van daken

In het onderhoud van de daken maken we onderscheid tussen de platte daken, hellende daken en daken algemeen.

Platte daken

Dakafdichting

Verwijder jaarlijks na de winter alle dode bladeren, slib en ander afval dat zich zou kunnen ophopen. Verwijder eveneens alle voorwerpen, afval, mos en plantengroei die de waterdichte bedekking zouden kunnen beschadigen, de belasting erop verhogen en de waterafvoeropeningen verstoppen. Bij eventuele beschadiging moet de dakafdichting vakkundig hersteld worden.

Dakkolken

De goede werking van de afvoerleidingen voor het regenwater moet eigenlijk constant in de gaten worden gehouden en de waterdichtheid van de dakkolken controleer je best 2 keer per jaar.

Verluchtingspijpen, dakrandprofielen, slabben en loketten

Nazicht, eventuele reiniging of herstel van verluchtingspijpen, dakrandprofielen, slabben en loketten gebeuren best jaarlijks.

Dakballast en lichte beschermingen

De toestand van het dakballast en lichte beschermingslagen als weerkaatsende verven en leislagbeschermingen dient continu in orde te zijn opdat de gehele dakbedekking niet aan doeltreffendheid zou inboeten.
Deze onderhoudsrichtlijnen voor asfaltbedekkingen gelden ook voor niet-traditionele membranen. Raadpleeg voor alle zekerheid de richtlijnen van de fabrikant of vraag advies aan je aannemer.

Hellende daken

Dakbedekking: Natuur- en kunstleien, keramische dakpannen, betonpannen, metalen pannen, dakstro, metalen dakbedekkingen, kunststof of vezelcement golfplaten

Voor al deze dakbedekkingen geldt dat je permanent in de gaten houdt of er een goede verluchting is aan de onderzijde van de bedekking en ontbrekende, beschadigde of verplaatste elementen vervangt en/of terugplaatst. Eén of twee keer per jaar verwijder je mos, plantengroei en ander afval die de goede werking van de dakbedekking kan schaden en kijk je regenafvoerleidingen, bijhorende elementen en allerhande bevestigingspunten (voegen, lassen, …) na. Bij een metalen dakbedekking die beschermd is door een coating, moet deze vervangen worden wanneer ze niet langer doeltreffend is.

Hanggoten, dakgoten, afloopbakken

Jaarlijks moeten deze elementen gereinigd en alle bevestigingspunten, lassen en voegen nagekeken worden.

Daken algemeen

Glasramen, lichtkoepels, klapramen, hellende vensters

Eventuele automatische openingssystemen moeten continu in orde zijn met het oog op de brandveiligheid. Voegen kijk je 2 maal per jaar na en jaarlijks doe je een volledige check-up: reinigen van de ruiten en het buitengeraamte, herstelling of vervanging van gescheurde elementen, nazicht van de bevestigingen en smeren van het beslag en/of de beweegbare delen. Bijwerken of vernieuwen van schilderwerk doe je om de 2 jaar. Kijk ook jaarlijks eventuele uitrustingen als brandtrappen en speciale daktoegangen na.

Houten kapconstructies

Kijk jaarlijks de staat van het hout na, evenals de kopeinden van de balken, het metselwerk in de inklemmingszone, de verbindingen en de goede staat van het geheel. Volg, afhankelijk van de gebruikte materialen, het onderhoudsschema met schimmelwerende of brandwerende produkten. Om de 2 jaar moet de korrossiewerende bescherming van verbindingselementen, verankeringen, enz… nagekeken en bijgewerkt worden.

Metalen kapconstructies

Jaarlijks moeten beweegbare steunelementen gesmeerd worden en bevestigingen, verankeringen en verbindingen nagekeken worden. De korrosiewerende bescherming van de volledige constructie moet om de 2 jaar nagekeken worden en eventueel heruitgevoerd.

Dakterrassen

De waterdichting en de goede werking van regenwaterafvoerleidingen moeten altijd in orde zijn.
De terrasbekleding moet 2 maal per jaar gereinigd worden en losgekomen delen moeten hersteld of vervangen worden. Kijk jaarlijks de staat van randprofielen en slabben, de afdichting, muurafdekkingen en borstweringen na en herstel waar nodig.

Schoorstenen en andere kanalen

Controleer en herstel eventueel jaarlijks de buitenbepleisteringen en bekledingen. Kijk ook de slabben en hun voegen na, evenals de bevestigingen en de staat van schoorsteenkappen en -dekplaten en de korrosiewerende bescherming van metalen verankeringen en bevestigingen. Laat je schoorsteen, afhankelijk van de gebruikte brandstof, om het jaar of om de 3 jaar vegen.

Antennes en collectoren

Spankabels en verankeringspunten moeten altijd in goede staat zijn en minstens 1 maal per jaar en zeker na ieder storm gecontroleerd worden.

Bliksemafleiders

De doeltreffendheid van de opvangers en van de aarding moet altijd in orde zijn en minstens om de 5 jaar en zeker na iedere ontlading nagezien worden. Aansluitingen, steunen, bevestigingen en geleiders moeten jaarlijks gecontroleerd worden.

Onderhoud van de gevel

In het onderhoud van de gevel maken we onderscheid tussen gevelbekledingen, deuren en vensters en algemene werkzaamheden.

Gevelbekledingen

Beton, natuursteen, keramische gevelstenen, hout en pleisterwerk

Herstel beschadigde zones, herbevestig losgekomen onderdelen en/of herstel beschadigde voegen en uitzetvoegen.
Voorzie om de 5 jaar een vochtwerende behandeling, aangepast aan het type gevelafwerking. Dit vertraagt de vervuiling en gaat mosvorming tegen. Een grondige reiniging laat je het best uitvoeren door specialisten.

Schilderwerk

Een geschilderde gevel voorzie je best regelmatig van een nieuwe deklaag.

Lichte gevels en bebordingen

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de gebruikte materialen en de blootstelling. Kijk wel jaarlijks bevestigingen en/of eventuele voegen na.

Onderhoud van deuren, vensters en luiken

Hout

Kijk gebeitst (niet-filmvormende afwerking) schrijnwerk jaarlijks na om eventuele plaatselijke schade te herstellen en voorzie een herbehandeling van het geheel ongeveer om de 3 jaar. Een semi-filmvormende of filmvormende afwerking zoals schilderwerk is sterker, waardoor een nazicht en plaatselijk herstel om de 2 jaar voldoende is. Een herbehandeling van het geheel dringt zich ook op ongeveer om de 3 jaar. De verbindingen van het schrijnwerk zoals waterlijsten, dorpels, glaslatten en klein hout vergen bijzondere zorgen.

Geschilderd staal

Ook geschilderd staal vergt naast de gewone regelmatige reinigingsbeurten een herbehandeling om de 3 jaar.

Ander metalen schrijnwerk, kunststof en geplastificeerd staal

Hier volstaan gewone regelmatige reinigingsbeurten. Als je eventueel twijfelt over de reinigingsproducten die je mag gebruiken, raadpleeg dan de documentatie van de fabrikant.

Beglazing

Let tijdens of na de werken op sporen van vervuiling op de ruiten. Sommige cementsoorten of andere producten kunnen het glas aantasten en afzettingen veroorzaken. Ze dienen dan ook zo snel mogelijk van het glas verwijderd te worden.

Beslag

Jaarlijks moeten alle beweegbare delen gesmeerd worden, de korrosiewerende beschermingslaag nagekeken en eventueel de sleuven voor het sluitwerk verstevigd worden.

Onderhoud van je gevels

Onderwerp ook volgende gevelelementen tijdig en liefst jaarlijks aan een controle; reinigen en herstellen is de boodschap:

 • dichtingsstrips tussen vaste raamkaders en vleugels
 • beglazingsvoegen
 • aansluitingsvoegen
 • gootjes en afvoeropeningen van het kondensatie- of infiltratiewater
 • mechanische luiken en hekwerken
 • verluchtingsroosters of -ramen
 • afvoerleidingen en regenafvoerleidingen
 • buitenverlichting
 • noodtrappen- en ladders
 • uithangborden, diverse bevestigingen, kabels, vlaggestoelen, bloembakhouders.

Onderhoud van de riolering

In het onderhoud van de riolering maken we onderscheid tussen de buizen, afvalwaters en zinkputten.

Buizen, hydraulische toestellen, kolken

Controleer jaarlijks de diverse bevestigingen en de staat van de grond rond de riolering, dit om eventuele verzakkingen op te sporen. Afzettingen van dode bladeren, slijk, enz. moeten 2 maal per jaar met de hand, de waterstraal of mechanisch verwijderd worden. Automatische oppomptoestellen moeten natuurlijk constant goed functioneren maar vragen een grondige controle om de 5 jaar.

Kolken, terugslagkleppen, duikers, enz. moeten eveneens permanent in de gaten worden gehouden en zeker jaarlijks geruimd.

Behandelingstoestellen van afvalwaters

Bij vetafscheiders en slijkvangers moeten de korven permanent onderhouden worden en jaarlijks moet een volledige controle en eventuele reiniging gebeuren.
Bezinkputten dienen regelmatig gecontroleerd en indien nodig geruimd worden.

Ook een septische put vergt voor een optimale werking permanent onderhoud: de bovenste sliblaag moet regelmatig verwijderd worden, de verbindingsspleet tussen het bovenste en onderste kompartiment gereinigd, het behandeld water en de bakteriënfilter gecontroleerd, waarbij het filtreermateriaal gereinigd wordt en de verluchting nagezien.
Opm: Het door een bakteriënfilter behandeld water mag geen stoffen in suspensie meevoeren en wanneer het degelijk gezuiverd is, zal het meestal helder of weinig ondoorschijnend, kleurloos of tabakkleurig zijn.
Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen een aërobe en anaërobe bakteriënfilter. 2 maal per jaar moet een septische put geledigd worden, waarbij ongeveer 1/5 van het slib in het verteringsvak van de put wordt gelaten en jaarlijks dienen de verluchtingspijpen nagezien en eventueel vrijgemaakt worden.
Controleer om de 2 jaar de dichtheid van de put.

Opm: Sommige deskundigen zijn van oordeel dat septische putten gedurende meerdere jaren zonder ledigen kunnen werken, op voorwaarde dat ze goed gebouwd zijn, korrekt worden gebruikt en zorgvuldig onderhouden. De controleverrichtingen die jaarlijks in het voorjaar moeten worden uitgevoerd zijn de volgende:

 • vrijmaken van de vernauwde doorgangspunten (gaten en spleten in de wanden die de compartimenten scheiden, toe- en afvoerbuizen)
 • controle van de dikte van de bovendrijvende korst die niet groter mag zijn dan 10 tot 15 cm. Na het ledigen van de put of na een werking in ongunstige omstandigheden, kan het nuttig zijn een herinzaaiing uit te voeren met in de handel verkrijgbare samenstellingen.

Zinkputten ondergrondse bevloeiing, draineerbuizen

De correcte werking en het toegelaten afvalwater moet permanent gecontroleerd worden.
Opm: De aarde van een ondergronds bevloeiingsnet moet jaarlijks omgezet worden ten einde zetting te vermijden en de verdamping te vergemakkelijken. In vorstperiodes moet het met een laag stro of bladeren bedekt worden.

Toegangswegen

Ook de toegangswegen en beveiliging in en rondom het huis hebben onderhoud nodig. Lees hier wat precies onderhoud nodig heeft.

Diefstalbeveiligings- & branddetectiesystemen

Elke installatie moet verplicht jaarlijks onderhouden worden. Kies voor een onderhoudscontract met de installateur van je installatie, best een erkende beveiligingsonderneming.

Diverse toegangen

Het spreekt vanzelf dat afsluitingen en luiken, beglazingen, muren en muurbekledingen en allerhande vloerbedekkingen een normaal onderhoud vragen.
Voor de veiligheid moet de normale en de noodverlichting altijd goed werken en dienen lampen tijdig vervangen te worden.

Opm: Om de kwaliteit van de verlichting te behouden, moeten de lampen worden vervangen voor het verstrijken van hun nuttige levensduur .
Parlofoon (en videofoon) onderwerp je jaarlijks aan een kleine controle.

Trappehuizen, overlopen, gangen, liften

Trappehuizen, overlopen, gangen

Ook hier vergen muren, vloeren en hun diverse bekledingen een normaal onderhoud zowel vanuit hygiënisch-esthetisch als veiligheidsoogpunt.
Losliggende of eventueel vastgemaakte tapijten verdienen extra aandacht, zoals ook liftbeschermingen, trapleuningen en hun bevestigingen.
Ook hier dienen de normale en noodverlichting, branddetektiesystemen en vloerkolken normaal onderhouden en tijdig nagekeken worden.

Personen- en goederenliften

Personen- en goederenliften zijn aan strenge normen onderworpen en moeten jaarlijks door een erkend organisme nagekeken worden. Daarnaast moeten regelmatig alle onderdelen, die van belang zijn voor de veiligheid onderzocht worden en moet continu in de gaten worden gehouden of het geraamte, de elektrische, hydraulische, pneumatische en/of mechanische installaties en alle veiligheidsinrichtingen correct werken.

Onderhoud van de diverse leidingen in huis

Toevoerleidingen

Onderwerp alle leidingen jaarlijks aan een controle.

Koud en warm water

Controleer de staat, de waterdichtheid en de bevestigingen van de leidingen. Controleer eveneens de goede werking van afsluitkranen, kleppen, regelorganen, aflaatkranen en waterslagdempers.
Maak de filterringen van de kranen schoon en kijk de pakkingen na. Check voor de winter de isolatie en de beschermingsvoorzieningen van aan vorst blootgestelde leidingen.

Gasleidingen

Controleer de staat, de dichtheid en de bevestigingen van de leidingen.
Controleer ook hier de goede werking van afsluitkranen, kleppen, regelorganen, ontluchtingskranen, enz.

Verwarming

Controleer de staat, de dichtheid en de bevestigingen van de leidingen en ook de goede werking van afsluitkranen, kleppen, regelorganen en spuikranen.
Kijk ook naar de pakkingen, de isolatie en de eventuele vorstbescherming.

Elektriciteit

Controleer de staat en de bevestigingen van de leidingen en van de hoog- en laagspanningsverdeeldozen.

Signalisatie van de verschillende leidingen

Controleer de staat en de kleur van de signalisatieplaatjes die de aard van de verdeelde vloeistof vermelden.

Afvoerleidingen

Hemelwater

Check de leidingen 2 maal per jaar op dode bladeren, afval enz. om verstopping te vermijden. Controleer jaarlijks de staat, de dichtheid en de bevestigingspunten van de leidingen en kolken. Kijk ook de werking van eventuele voorzieningen ter voorkoming van ijsstoppen na.

Afvalwater (huishoudelijk: keukens, badkamers en fecaliën)

Controleer jaarlijks de staat, de dichtheid en de bevestigingspunten van de leidingen en kolken. Houd de goede doorstroming van de leidingen in de gaten en ruim eventueel. Zie ook : riolering.

Afvoerkanalen van de verbrandingsprodukten en andere schoorstenen

Controleer de dichtheid van de afvoerkanalen en laat je schoorsteen, afhankelijk van de gebruikte brandstof jaarlijks of om de 3 jaar vegen.

Ventilatiekokers

Natuurlijke ventilatiekokers moeten regelmatig gereinigd en ontsmet worden en jaarlijks aan een grondig nazicht onderworpen worden (de goede werking, de bevestigingen en de vastzetting van de kokers). Bij gecontroleerde mechanische verluchting moet daarenboven de dichtheid van de voegen gecontroleerd worden.
Stuwmonden moeten regelmatig schoongemaakt, ontstoft, ontsmet en jaarlijks geschilderd worden. Een grondiger controle en regeling dringt zich op om de 5 jaar.
Filters moeten regelmatig gereinigd en vervangen worden.

Het onderhoud van de diverse nutsvoorzieningen

Water en waterbehandeling

Kijk de installatie regelmatig na op lekken en check jaarlijks de werking van de watermeters.
Het nazicht via systematische waterontledingen, onderhoud en eventuele regeling van speciale waterbehandelingstoestellen moet jaarlijks gedaan worden door een erkend organisme.
Het nazicht van de werking van eventuele pompen en de eventuele regeling van drukregelaars, ontspanners, tanks en hydrofoorgroepen moet jaarlijks gebeuren. Eventuele kuipen moeten om de 2 jaar ontkalkt en ontsmet worden.
De goede werking van terugstroombeveiligingstoestellen moet regelmatig nagegaan worden.
Filters moeten op tijd gereinigd en doorspoeld worden en het filtreerelement tijdig vervangen .
Jaarlijks moet de isolatie en de beschermingsvoorzieningen voor aan vorst blootgestelde leidingen nagekeken worden.
Van boilers moeten ook jaarlijks alle onderdelen nagekeken worden: de hulpstukken, de regeling, de eventuele korrosiebescherming, de brander en de circulatiepompen. Ontkalking moet om de 2 jaar gebeuren.

Stookinstallaties

Ketels moeten jaarlijks gecontroleerd worden: de verbrandingskringen moeten schoongemaakt worden en nagekeken op hun dichtheid.
Branders moeten jaarlijks schoongemaakt en afgesteld worden.
Gecontroleerde mechanische ventilatie en klimaatregelingsinstallaties moeten ook jaarlijks aan een controle onderworpen worden. Ventilatorschoepen moeten worden schoongemaakt en drijfriemen vervangen. De werkingskarakteristieken en de werking van detektie- en alarmsystemen dienen nagezien te worden.
Om de 5 jaar moet het geheel gecontroleerd en geregeld worden.
Cirkulatie- en warmtepompen vergen een jaarlijkse onderhoudsbeurt en eventuele afstelling.
Reservoirs voor vloeibare brandstoffen moeten afhankelijk van het soort tank en de soort brandstof (raadpleeg je brandstofleverancier) om het jaar of om de 3, 4 of 5 jaar nagezien worden: de dichtheid en de veiligheidstoestellen moeten worden gecontroleerd en ze moeten worden schoongemaakt en geruimd.
Van verwarmingslichamen zoals radiatoren, konvektoren, verwarmingsplinten, enz. moeten jaarlijks de goede werking en de bevestigingspunten nagekeken worden, evenals de dichtheid, de spuien en de warmtemeters.
De werking van de thermostaat heb je natuurlijk permanent in de gaten en het schilderwerk en de eventuele korrosiewerende bescherming vergt een 2-jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Sanitaire installatie

Controleer jaarlijks de werking en de pakkingen van de kranen en reinig de filters. Controleer eveneens de dichtingen, de diverse bevestigingen, de dichtheid van stankafsluiters en ruim de bezinksels.
Van toiletten en toiletten met speciale verbrijzelaar hou je permanent de dichtheid van het spoelreservoir, de staat van de pakkingen en de goede werking van de eventuele verbrijzelaar in de gaten. Check jaarlijks de bevestigingen van de pot en het spoelreservoir.

Elektriciteit

Controleer jaarlijks de staat van de installatie en de beveiligingstoestellen. Regelmatig moeten de controle- en bedieningstoestellen van de installatie nagekeken en afgesteld worden. Om de 5 jaar moeten de aansluitingen gecontroleerd worden en de aardingsweerstand gemeten.
Huishoudelijke installaties moeten om de 25 jaar (de andere om de 5 jaar) aan een controle door een erkend organisme onderworpen worden. Hierbij wordt de doeltreffendheid van de beschermingen tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking, het isolatieniveau en de bescherming tegen overstroom nagegaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here