Onder bepaalde voorwaarden kan je als bouwer of verbouwer genieten van premies of toelagen van het Vlaamse gewest. De voornaamste zullen we hierna bespreken, maar het is aan te raden om ook op de technische dienst van je gemeente de nodige inlichtingen te nemen. Het premie- en subsidiebeleid is immers nogal aan verandering onderhevig en vaak kan je ook op provinciaal en/of gemeentelijk niveau van bepaalde steunmaatregelen genieten. Zij kunnen je ook de nodige aanvraagformulieren bezorgen.
Ook op www.vlaanderen.be/infolijn kan je terecht met al je vragen over premies van het Vlaamse Gewest. Op de de site www.premiezoeker.be van de Vlaamse Overheid, vind je alle premies waarvan je kan genieten gegroepeerd per gemeente !

Vlaamse renovatiepremie

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe renovatiepremie in voege. De renovatiepremie geeft eigenaars de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren.
Voorwaarden :

 • je mag slechts 1 woning bezitten
 • de te renoveren woning moet ouder dan 25 jaar zijn en gelegen in het Vlaamse Gewest
 • je moet minimaal 10 000 euro investeren via geregistreerde aannemers of aan bouwmaterialen als je doe-het-zelver bent.
 • je kan maximum 20% terugbetaald krijgen met een plafond van 10.000 euro als
  je belastbaar inkomen 3 jaar voor de aanvraag (in 2010) niet hoger is dan 53.030 euro voor samenwonenden/gehuwden of 37.130 euro als alleenstaande (of 53.030 euro als alleenstaande met 1 persoon ten laste). Per (extra) persoon ten laste mag je daar 2970 euro bijrekenen.
 • je kan maximum 30% terugbetaald krijgen met een plafond van 10.000 euro als
  je gezamenlijk belastbaar inkomen 3 jaar voor de aanvraag (in 2010) niet hoger is dan 26.520 euro. Per (extra) persoon ten laste mag je daar 1380 euro bijrekenen.

Facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 3 jaar.

Subsidies en steunmaatregelen voor energiebesparende maatregelen in woningen

De aandacht voor duurzame ontwikkeling en rationeel energieverbruik resulteerde in een aantal steunmaatregelen van de federale regering, het Vlaamse Gewest, de distributienetbeheerders en sommige gemeenten en provincies.

Belastingvermindering

De federale overheid stimuleert in het kader van het Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 energievriendelijke maatregelen door belastingvermindering; ; het gaat over:

 • 1. de vervanging en het onderhoud van oude stookketels
 • 2. de installatie van een zonneboiler
 • 3. de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen
 • 4. de plaatsing van een warmtepomp
 • 5. de plaatsing van hoogrendementsbeglazing
 • 6. de plaatsing van dakisolatie (+ plaatsen van muur- en vloerisolatie in 2009 en 2010)
 • 7. de plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling
 • 8. de uitvoering van een energieaudit van de woning

Alle maatregelen kunnen sinds aanslagjaar 2006 voor 40% worden afgetrokken.
De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. Ook huurders komen in aanmerking voor het fiscaal voordeel.

Voor wie geen of weinig belastingen betaalt wordt de belastingvermindering (behalve voor posten 2, 3 en 4) omgezet in een belastingkrediet.

Voor aanslagjaar 2010 bedraagt het maximaal af te trekken bedrag (geïndexeerd) 2770 euro .
Voor wie zonnepanelen of een zonneboiler plaatst bedraagt het plafond van belastingvermindering 3600 euro (geïndexeerd) voor aanslagjaar 2010. Is je woning al ten minste 5 jaar in gebruik en de -40% belastingvermindering overschrijdt het maximumbedrag, dan mag je het overschot overdragen naar de 3 volgende jaren.

Vanaf aanslagjaar 2011 is er bij nieuwbouw en woningen van minder dan 5 jaar oud geen belastingvermindering meer voor aparte energiebesparende maatregelen behalve voor zonneboilers, zonnepanelen en geothermische warmtepompen.

Het globale E-peil wordt het criterium voor de belastingvermindering. Wie kiest voor een passiefhuis wordt al fiscaal beloond (gedurende 10 jaar een belastingsvermindering van 600 euro, geïndexeerd wordt dat 790 euro voor 2009, 830 euro voor 2010), maar nieuw vanaf aanslagjaar 2011 is dat er ook belastingvermindering komt voor wie kiest voor een (zeer) lage energiewoning (420 euro per jaar gedurende 10 jaar) of een nul energiewoning (1660 euro per jaar gdurende 10 jaar).
Er komt geen indexatie van de bedragen in 2010, dus deze blijven hetzelfde voor aanslagjaar 2011.

Wie kiest voor een passiefhuis wordt al fiscaal beloond (gedurende 10 jaar een belastingsvermindering van 600 euro, geïndexeerd wordt dat 790 euro voor 2009, 830 euro voor 2010), maar nieuw vanaf aanslagjaar 2011 is dat er ook belastingvermindering komt voor wie kiest voor een (zeer) lage energiewoning (420 euro per jaar gedurende 10 jaar) of een nul energiewoning (1660 euro per jaar gdurende 10 jaar).
Er komt geen indexatie van de bedragen in 2010, dus deze blijven hetzelfde voor aanslagjaar 2011.

Groene leningen

Ga je tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 een lening (van min 1250 en maximum 15000 euro) aan om energiebesparende maatregelen uit te voeren aan je woning dan heb je recht op een intrestbonificatie van 1,5 % (= intrestvermindering omdat de federale overheid 1,5 % ten laste neemt). Op de rest van de intresten, betaald in de belastbare periode, geniet je nog eens een belastingvermindering van 40%.
Meer info op www.degroenelening.be

Recht op een vermindering van de onroerende voorheffing

Wanneer je na 1 januari 2008 een energiezuinige nieuwbouwwoning hebt geplaatst, waarvoor een energieprestatiecertificaat bouw werd afgeleverd, kom je vanaf aanslagjaar 2009 in aanmerking komen voor een vermindering van de onroerende voorheffing.

De korting bedraagt 20% van de jaarlijkse onroerende voorheffing voor woongebouwen met een E-peil van E60 of lager en 40% voor woongebouwen met een E-peil van E40 of lager.

De vermindering is geldig gedurende 10 jaar. Beschikte je reeds over een energieprestatiecertificaat bouw voor 1 januari 2008 (met een E-peil onder E40 of E60), dan vangt de termijn van 10 jaar eveneens pas aan vanaf aanslagjaar 2009.

Nieuwe Vlaamse dakisolatiepremie sinds 2009

De Vlaamse Regering wil tegen het 2020 het energieverbruik bij gezinnen met 30% verminderen. Dakisolatie heeft hierbij volgens de Vlaamse Regering nood aan een extra stimulans.
De premie van 500 euro (die voor lage inkomens kan oplopen tot 1000 euro) geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt geen rol of je eigenaar dan wel huurder bent van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken. De premie kan aangevraagd worden via de elektriciteitsdistributienetbeheerders.

Voorwaarden:

 • woning gelegen in Vlaanderen, die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • er wordt min. 40 m2 nieuw isolatiemateriaal geplaatst in het dak of de zoldervloer
 • ook aan het te gebruiken isolatiemateriaal en de dikte ervan zijn bepaalde voorwaarden verbonden

Meer info op: www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatiepremie

Subsidies voor fotovoltaïsche zonne-energie

Sinds 1 januari 2006 geldt een subsidieregeling voor fotovoltaïsche zonne-energie in Vlaanderen. In plaats van een rechtstreekse tussenkomst bij de investeringskosten wordt de nadruk gelegd op productiesteun in de vorm van een vaste vergoeding per hoeveelheid geproduceerde energie.
Wie in 2009 nog fotovoltaïsche zonnepanelen installeerde en dus zelf energie produceert, ontvangt via de “groenestroomcertificaten” nog het maximum van 450 euro per 1000 kWh opgewekte elektriciteit en dit tijdens de eerste 20 jaar van de exploitatie van een zonnestroominstallatie. Vanaf 2010 daalt deze vergoeding stelselmatig omdat, volgens de regering, ook de kosten voor de installatie van zonne-panelen sterk gedaald zijn. Voor een installatie in 2010 mag je nog rekenen op een vergoeding van 350 €/MWh gedurende 20 jaar.

November 2010 werd beslist de steun geleidelijk aan nog verder dan eerst voorzien af te bouwen omdat er sprake was van oversubsidiëring . Voor een installatie na 1 april 2011 krijg je nog 310 euro over 20 jaar. Daarna gaat er per 3 maanden telkens 20 euro af tot eind 2012. Vanaf 2013 wordt de periode ingekort tot 15 jaar en daalt de steun nog verder tot 90 euro per certificaat.

Ook vele gemeenten geven een extra steun bij de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of een zonneboiler.

De netbeheerders

De distributienetbeheerders gaven tot eind 2008 premies bij een heleboel isolatiewerken en andere energiebesparende maatregelen ( inzake verwarming, sanitair warm water, beglazing, ventilatie en zonwering). Voor bestaande woningen blijven deze premies gelden maar voor nieuwbouw zijn deze individuele premies sinds 1 januari 2009 vervangen door één globale premie voor het behalen van een E-peil lager dan of gelijk aan E80. De premiehoogte varieert bovendien per E-peilpunt, dus hoe lager het E-peil (hoe energiezuiniger de woning), hoe hoger de premie. Het bundelen van de premies zorgt ervoor dat je als aanvrager slechts 1 aanvraagformulier moet invullen.

Verbeteringspremie voor woningen

Als je woning meer dan 20 jaar geleden in gebruik genomen werd, kan je eventueel aanspraak maken op een verbeteringspremie. Bij verbouwingswerken om een te kleine woning te vergroten speelt het jaar van ingebruikname geen rol.
Deze premie kan ook door huurders aangevraagd worden.

Voorwaarden

 • Inkomen: netto belastbaar inkomen van de bewoner 3 jaar voor aanvraagdatum mag voor aanvragen in 2010 niet hoger zijn dan 26.520 eur, te verhogen met 1.380 eur per persoon ten laste en per gehandicapte.
 • De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager, gelegen zijn in het Vlaams Gewest en minstens 20 jaar oud zijn als het gaat om verbeteringswerken.
 • Kadastraal inkomen niet geïndexeerd: max. 1.200 eur.
 • Je mag nog geen andere premie van de Vlaamse overheid (renovatiepremie of tegemoetkoming in de leninglast) voor de woning ontvangen hebben. Combineren met de aanpassingspremie voor bejaarden of gehandicapten mag wel.

De aanvraag is in te dienen binnen het jaar na datum van het eerste factuur. Je kan binnen de 10 jaar driemaal aan aanvraag doen, uiteraard telkens voor andere werken.
Facturen voor dak- of zoldervloerisolatie moeten afkomstig zijn van een geregistreerde aannemer.
Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerzaamheden betrekkking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. De totale kost van de werken moet wel minimum het dubbele van de premie bedragen .
Bij uitbreidingswerken van een volgens de wettelijke normen te kleine woning bedraagt het bedrag van de tegemoetkoming 50% van de gefactureerde kostprijs, met een maximum van 1.250 eur.

Aanpassingspremie voor bejaarden ouder dan 65 jaar of gehandicapten

Voorwaarden:

 • Inkomen: netto belastbaar inkomen drie jaar voor een aanvraag in 2010 maximum 26.520 eur te verhogen met 1380 eur per persoon ten laste en per gehandicapte
 • De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de bejaarde of de gehandicapte en gelegen zijn in Het Vlaamse Gewest.
 • Het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning om de woning aan te passen aan de lichamelijke gesteldheid van de bewoner.
 • Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd): max. € 1.200.

De aanvraag is in te dienen binnen het jaar na datum van het eerste factuur. Er moet voor minstens 1.200 euro aan facturen (inclusief btw) kunnen voorgelegd worden.
Je kan binnen de 10 jaar driemaal aan aanvraag doen, uiteraard telkens voor andere werken.
Tegemoetkoming: 50% van de kostprijs van de werken, met een maximum van 1.250 euro als toelage.

De aanpassingspremie is cumuleerbaar met zowel de renovatiepremie als de verbeteringspremie, op voorwaarde dat het gaat om andere werkzaamheden en dus andere facturen.

Belastingvermindering voor woningrenovatie in probleemwijken

In het kader van het “positief grootstedelijk beleid” werd vanaf aanslagjaar 2004 een nieuwe belastingvermindering ingevoerd wanneer je renovatiewerken laat uitvoeren aan een woning, gelegen in een dergelijke probleemzone (informeer bij je gemeente of je woning eventueel in een dergelijke zone ligt of kijk online op www.fisconetplus.be (> Fiscaliteit >Inkomstenbelastingen >Wetgeving en reglementering >Wetboeken > WIB92-aanslagjaar 2009 (of 2010) > art.145/25). De belastingvermindering bedraagt 15% van de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum van 600 euro (geïndexeerd 690 euro voor aanslagjaar 2010).
Wel moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het gaat om je enige woning en de woning moet al sinds ten minste 15 jaar in gebruik zijn genomen.
 • De kostprijs van de werken (waarop het BTW tarief van 6% moet gelden) moet minimum 2.500 eur bedragen (3490 euro geïndexeerd voor aanslagjaar 2010) .
 • De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

De vermindering is niet van toepassing op renovatiekosten die ook afgetrokken worden als beroepskost of als energiebesparende investering.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here