Bouwsite: copyright en disclaimer

2017 © B-Scene
De Bouwsite is een publicatie van B-Scene (hierna : "Bouwsite uitgever"),
Wontergemstraat 31, 8720 Dentergem
Tel: 051/63 61 35, Fax: 051/63 61 51,
email: info@b-scene.be

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De informatie in de Bouwsite wordt gegeven in goed vertrouwen en naar best vermogen, maar houdt geen (impliciete) garantie in. De Bouwsite uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvrijwillig begane fouten. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

De Bouwsite uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de informatie van eventuele adverteerders en/of andere derden ; deze informatie bindt alleen hun auteurs of hun opdrachtgevers.

De Bouwsite uitgever staat er niet voor in dat de informatie in de Bouwsite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie geraadpleegd wordt. De lezer van deze informatie wordt geacht zelf de geschiktheid en/of deugdelijkheid voor een bepaald doel vast te stellen, en hij is ook verantwoordelijk voor de toepassing van de informatie.

De Bouwsite uitgever sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Bouwsite en/of de informatie. Daarnaast is de Bouwsite uitgever niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Bouwsite verkregen is.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?